Můj primární projekt, do kterého investuji svůj čas a prostředky. Je to malé pole kousek nad letištěm Točná. Trochu bokem od všeho ruchu a ze všech stran obehnané stromy. Přečtěte si článek Jak Ježek k poli přišel a dozvíte se další podrobnosti.

Projekt je rozdělen do několika fází a finální podoby by pole mohlo dosáhnout v roce 2026. Rychlost realizace projektu bude záviset na mnoha okolnostech a také na podpoře, kterou se mi podaří získat. Můžete se také zapojit a pomoci.

Vše běží podle plánu 👍

 1. fáze (start podzim 2019)
 2. fáze (start léto 2020)
 3. fáze (start jaro 2021)
 4. fáze (start podzim 2021)

Květnatá louka

V naší krajině chybí místa, kde se může přirozeně rozvíjet luční kvítí. Místa, která neslouží pro generování zisku. Místa, která pomáhají rozmanitosti života, slouží jako životní prostor a úkryt pro mnoho živočichů. Jako zdroj obživy pro různé druhy hmyzu, nejen pro včely medonosné. Pomáhají zadržovat vodu v krajině a přispívají k zlepšení mikroklimatu. Proto chci část pole „U dubu“ věnovat přírodě a pečovat tam o květnatou louku. Louka je založena v jeho horní části. Funkční a nadále přirozeně se rozvíjející by měla být snad již od roku 2021.

Stručný popis:

 • Podpora lokální biodiverzity a mikroklimatu
 • Významný krajinotvorný prvek
 • Rozloha 3 000 m²
 • Mezofytní květnatá louka (luční květiny 80%, traviny 20%)
 • Seč blokově v různých termínech (1 až 3x ročně)
 • Nechat vždy nějaký blok celoročně nesečen, pro podporu přezimování hmyzu

Aktuální plán:

Galerie:

Chov včel

Včely medonosné by měly být součástí každého hospodářství. Já si to naše bez včel nedovedu představit. Vlastně vše na poli plánujeme tak, aby naše včelstva měla po celou sezónu dost nektaru, pylu, byla silná a zdravá.

Aktuální plán:

Galerie:

Zúrodňování půdy

Pole bez zdravé půdy, to je pole bez života. Takové pole nemůže dávat dobrou a zdravou úrodu. Půda proto dostane velkou dávku organické hmoty a také dost času na odpočinek. Pak bude radost hospodařit.

Aktuální plán:

 • Poslední sklizeň sena (léto 2020) ✔
 • Úprava pH půdy, rozmetání vápenitého dolomitu (léto 2020) ✔
 • Rozmetání koňského hnoje a zaorání se stávajícím porostem (podzim 2020) ✔
 • Odpočinek a ožívání půdy (podzim 2020 až jaro 2021) ✔
 • Setí rostlin zlepšujících kvalitu půdy (jaro 2021) ✔
 • Rozbor půdy se super výsledkem! (2024)
 • Zdravá úrodná půda plná života (od 2025)

Galerie:

Výsadba stromů na poli (agrolesnictví)

Stromy na pole patří. Bylo to tak vždy, jen moderní průmyslové zemědělství je vytlačilo z polí pryč. Stromy na poli zlepšují vlastnosti půdy, dodávají jí živiny a poskytují domov užitečným organismům, mohou dávat pastvu opylovačům, dřevo nebo ovoce. Dnes se stromům na poli říká agrolesnictví a právě jeden takový malý agrolesnický systém na poli U dubu zakládáme. Projekt připravuje Zuzka z www.stromyvpoli.cz 🌳.

Aktuální plán:

Galerie:

Pěstování bylinek a dalších plodin

Jeden blok pole U dubu využijeme intenzivněji pro pěstování bylinek a dalších plodin. Bez umělých hnojiv a postřiků. Naše výpěstky nebo produkty z nich nabízíme k prodeji.

Aktuální plán:

 • Stavba oplocenky pro ochranu rostlin před obyvatelstvem lesa (jaro 2021) ✔
 • Pilotní sezóna – 1. setí bylinek (jaro až léto 2021) ✔
 • Pilotní sezóna – 1. sklizeň a produkty! (léto až podzim 2021) ✔
 • Sázení drobných keřů a bobulovin do pole v oplocence (podzim 2021) ✔
 • Zaběhlá praxe pěstování a zpracování bylinek a drobného ovoce! (od 2024) ⚙

Galerie:

Obnova cesty podél pole

Kdysi nebylo naše pole odděleno od vedlejšího remízkem, ale jen cestou. Cesta se postupně přestala využívat a během posledních asi 30 zarostla a stala se neprůchozí. Lidé se do krajiny opět vrací a nachází si cesty nové. Každoročně je nová pěšina vyšlapaná na našem poli nebo na tom sousedním. Jsou to cesty dočasné, dokud nepřijde podzimní orba. Proto jsme se rozhodli, že obnovíme cestu v remízku. Obnova bude šetrná s ohledem na hodnotné a vzrostlé stromy. Povede při okraji pole nad letištěm. Cesta to bude opět trvalá.

Aktuální plán:

 • Prořezání a prosekání plochy cesty (podzim 2021) ✔
 • Vyfrézování pařízků a srovnání nerovností (podzim 2021 až jaro 2022) ✔
 • Finální úpravy a údržba (2022) ✔
 • Pravidelná údržba cesty (od 2023) ⚙

Galerie:

Tůně pro zachytávání vody z přívalových dešťů

Po přívalových deštích protéká podél našeho pole spousty vody. Voda přitéká z lesa nad polem a samozřejmě si vždy najde tu nejkratší cestu z mírného svahu. Přitom sebou bere spoustu půdy (vodní eroze půdy) a bez užitku odteče pryč. Nemá dostatek času k zasáknutí a tím pomoci udržet příznivé podmínky pro život v půdě. Proto na okraji našeho pole vytváříme opatření – systém několika tůní. Do tůní nasměrujeme tekoucí vodu a ta bude mít dost času se vsáknout přímo na poli a být tak naopak velmi prospěšná.

Stručný popis

 • Zastavení vodní eroze půdy
 • Zachycení vody a umožnění jejího vsáknutí do půdy
 • Opatření podporující biodiverzitu

Aktuální plán:

 • Vysekání a příprava prostoru pro budoucí tůně (podzim 2021 až zima 2022) ✔
 • Úprava terénu a vyhloubení tůní (zima až jaro 2022) ✔
 • Napojení tůní na občasný tok podél cesty (jaro 2022) ✔
 • Udržba tůní a vegetace v dalších letech (od 2022) ✔
 • Funkční tůně pro zachytávání a vsakování vody z přívalových dešťů (od 2023) ✔
 • Pravidelná údržba tůní, jejich okolí a koryta pro přívod vody (od 2023) ✔

Galerie:

Další články

29.11.2021 – Natáčení s Českou televizí pořadu Nedej se
17.4.2020 – Pravá zima!
29.12.2020 – Zapojili jsme pole U dubu do výzkumu organického hnojiva
15.4.2020 – 9 z 10 hrabošů si na poli nepřeje berličky pro dravce
15.1.2020 – Rozbor půdy na poli „U dubu“

Projekt „Pole U dubu“ byl v roce 2020, 2021 a 2023 podpořen grantem hlavního města Prahy.

V roce 2021 byl projekt „Výsadba keřů na poli U dubu“ podpořen dotací z rozpočtu MČ Praha 12 v oblasti životního prostředí.

Buďte v obraze

Dejte mi svůj email a jednou za čas vám odešlu Farmářův oběžník s novinkami a nabídkami, které se u mě urodily. E-mail bude sloužit jen k výše uvedeným účelům a odběr můžete kdykoli zrušit. Souhlasíte?

Twítuji přímo z pole #JežekNaPoli